Neuro Linguistic Programming מילה גדולה של שיטה המשלבת בתוכה טכניקות שנגזרו משלושה תחומים גדולים: מדעי המח ,בלשנות ומדעי ההתנהגות. בארגז כלים של השיטה ישנן טכניקות של גוף-נפש המצליחות להביא לשינוי המבוקש בהרגשה ובהתנהגות, לשיחרור מאמונות מגבילות, לשינוי חיובי של מסגרות חשיבה ואורחות חיים. אני משתמשת בטכניקות משיטה זו לחיזוק היכולות והמשאבים העצמיים של האדם להתמודדות במצבי חולי ועיתות משבר תוך כדי רתימת תת מודע לגילוי כוחות הריפוי העצמיים שלו. מודל NLP התפתח בשנות השבעים מתוך תצפיות שנעשו על תהליכים טיפוליים בהם המטפלים איפשרו למטופלים שלהם ליצור שינוי בהתנהגותם. מודל זה הוא קל לשימוש ומכיוון שהתוצאות החיוביות באות לידי ביטוי במהרה הוא מתאים לטיפול קצר מועד. שיטה זו עובדת עם ערוצי התקשורת הנוירולוגים הריי הם החושים שלנו: ראייה, שמיעה, תחושה. בעברית נקרא המודל: ניתוב לשוני פיסיולוגי , מהם ראשי התיבות באנגלית? Neuro-: נוירולגיה,ההנחה שלכל התנהגות יש תהליכים נוירולוגיים קודמים עם ביטוי פיסיולוגי,דרך החשיבה שלנו. Linguistic: בלשנות, התהליכים הנוירולוגים באים לידי ביטוי בשפה והשפעתה עלינו. Programming: תהליכי האירגון/תיכנות ההתנהגויות המובילות אותנו להשגת מטרותינו. אחד ממפתחי המודל ריצ'רד בנדלר מגדיר את המודל שיטה ומתודולוגיה המשאירה אחריה שובל של טכניקות ומכנה אותו כתהליך חינוכי המלמד אנשים כיצד להשתמש במח, ולשנות חוויות בעזרת שינוי הרגשות לגביהם. ג'ון גרינדר אומר שזוהי אסטרטגיית למידה מואצת לזיהוי הדפוסים הפועלים לשימוש בהם. ורוברט דילטס אומר ש NLP זה כל מה שעובד. אני משתמשת במגוון טכניקות ממודל זה וכדי להבין יותר אני מזמינה אותכם להתנסות בעצמכם ולגלות את את המשאבים העצומים שלכם. למדתי N.L.P למטפלת מוסמכת ונרשמתי לאירגון האירופאי על החתום: ד״ר ליאת אדרי     http://www.nlp-institutes.net/infoszeigen/show.php?nummer=LiatEdry&lang=e